Buyezee Österreich
Österreich
Buyezee Canada
Canada
Buyezee France
France
Buyezee Deutschland
Deutschland
Buyezee Indonesia
Indonesia
Buyezee Italia
Italia
Buyezee Morocco
Morocco
Buyezee Nederland
Nederland
Buyezee Philippines
Philippines
Buyezee Россия
Россия
Buyezee España
España
Buyezee Schweiz
Schweiz
Buyezee Thailand
Thailand
Buyezee United Kingdom
United Kingdom
Buyezee United States
United States
Buyezee Việt Nam
Việt Nam
Sluiten
Mijn favorieten Mijn favorieten (0)
Favoriet Toegevoegd! Favorieten Bijgewerkt!

Website Algemene Voorwaarden


1. Introductie

1.1 Deze voorwaarden zijn bepalend voor het gebruik van onze website.

1.2 Door het gebruik van onze website, gaat u akkoord met deze volledig voorwaarden ; dus, als u het niet eens met deze voorwaarden of een deel van deze voorwaarden, dient u onze website niet te gebruiken.

1.3 Indien u zich registreert op onze website, enig materiaal gebruikt van onze website of gebruik maken van een van onze website diensten, zullen wij u vragen om zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

1.4 Onze website maakt gebruik van cookies; door het gebruik van onze website of in te stemmen met deze voorwaarden, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van onze privacy en cookies beleid.

2. Credit

2.1 Dit document is gegenereerd door het geruik van een template van SEQ Legal (http://www.seqlegal.com).

3. Copyright notice

3.1 Copyright (c) 2015

3.2 Behoudens de uitdrukkelijke bepalingen zijn de algemene voorwaarden van kracht:

(A) dat we, samen met onze licentiegevers, bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website; en

(B) de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website van het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

4. Licence to use website

4.1 Je kan:

(a) pagina's bekijken via onze website in een web browser;

(B) pagina's downloaden van onze website voor caching in een webbrowser;

(C) het printen van pagina's van onze website;

inachtneming van de overige bepalingen van onze algemene voorwaarden.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk toegestaan op grond van paragraaf 4.1 of de overige bepalingen van deze voorwaarden, mag je geen materiaal downloaden van onze website of een soortgelijk materiaal opslaan op uw computer.

4.3 U mag alleen gebruik maken van onze website voor uw eigen persoonlijke en zakelijke doeleinden en moet u onze website niet gebruiken voor andere doeleinden.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk door deze voorwaarden is toegestaan, mag u geen materiaal bewerken of anderszins iets op onze website wijzigen.

4.5 Tenzij u eigenaar bent of de rechten in het materiaal hebt, moet u niet:

(A) herpubliceren van materiaal van onze website (ook niet op een andere website);

(B) verkopen, verhuren of sub-licentie materiaal van onze website;

(C) het tonen van enig materiaal van onze website in het openbaar;

(D) exploiteren van materiaal van onze website voor een commercieel doel; of

(E) herverspreiden van materiaal van onze website.

4.6 Niettegenstaande Paragraaf 4.5, kunt u onze nieuwsbrief in gedrukte en elektronische vorm verspreiden aan alle mensen.

4.7 Wij behouden ons het recht voor om toegang tot delen van onze website, of zelfs onze hele website te beperken, naar onze keuze; je mag niet omzeilen of bypass, of proberen te omzeilen of bypass, de toegang tot beperkende maatregelen op onze website.

5. Acceptable use

5.1 Je mag niet:

(A) gebruik maken van onze website op enigerlei wijze of elke actie die veroorzaakt of kan veroorzaken, schade aan de website of aantasting van de prestaties, beschikbaarheid en toegankelijkheid van de website;

(B) gebruik maken van onze website op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijke doel of activiteit is;

(C) gebruik maken van onze website om te kopiëren, op te slaan, gastheer, uitzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of enig materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, toetsaanslag logger, rootkit of andere kwaadaardige software distribueren;

(D) het uitvoeren van een systematische of geautomatiseerde gegevensverzameling (inclusief zonder beperking schrapen, data mining, data-extractie en data genereren) op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

(E) de toegang, of op enig andere wijze omgaan met onze website met behulp van een robot, spider of andere geautomatiseerde middelen;

(F) in strijd met de in het robots.txt bestand voor onze website richtlijnen; of

(G) gebruik maken van gegevens verzameld door onze website voor direct marketing activiteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing en direct mailing).

5.2 U mag geen contact op nemen met bedrijven of andere personen of entiteiten met gegevens die zijn verzameld via onze website.

5.3 U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u aan bezorgt via onze website, of in verband met onze website, waar is, nauwkeurig, actueel, concurreren en niet-misleidende.

6. Registration and accounts

6.1 U kunt een account op onze website registreren door het invullen en indienen van het inschrijfformulier op onze website, en te klikken op de verificatie link in de e-mail die de website naar u toe stuurt.

6.2 U moet ons onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen als u bewust bent van enig ongeoorloofd gebruik van uw account.

6.3 Je moet andermans account niet gebruiken om de website te benaderen, of als dan u de uitdrukkelijk toestemming hebt van die persoon.

7. User IDs and passwords

7.1 Indien u zich inschrijft voor een account op onze website, wordt u gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen.

7.2 Uw gebruikers-ID mag niet misleidend zijn en moet voldoen aan de regels van paragraaf 10; U moet uw account of gebruikers-ID niet gebruiken voor of in verband met dezelfde entiteit van een persoon.

7.3 U moet uw wachtwoord geheim houden.

7.4 U moet ons onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen als u op de hoogte bent van openbaarmaking van uw wachtwoord.

7.5 U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op onze website die voortkomen uit het niet voldoen aan geheim houden uw wachtwoord , en je kunt aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit een dergelijke storing.

8. Cancellation and suspension of account

8.1 We mogen:

(a) uw account opschorten;

(b) annuleren van uw account; en / of

(c) bewerken van uw accountgegevens,

op elk moment naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving of uitleg.

8.2 U kunt uw account op onze website met behulp van uw account control panel op de website annuleren.

9. Your content: licence

9.1 In deze algemene voorwaarden, verstaan we onder "de inhoud" alle werken en materialen (inclusief zonder beperking tekst, afbeeldingen, foto's, audio materiaal, videomateriaal, audio-visueel materiaal, scripts, software en bestanden) die u aan ons of onze website voor opslag of publicatie over, verwerking door, of overdracht via onze website.

9.2 U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royalty-vrije licentie te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aanpassen, publiceren, vertalen en uw content te verspreiden in een bestaande of toekomstige media op deze website en de eventuele opvolgende website, met uw specifieke toestemming publiceren van uw inhoud op en in verband met deze website.

9.3 U verleent ons het recht om sub-licentie van de rechten op grond van artikel 9.2 in licentie geven.

9.4 U verleent ons het recht om in beroep te gaan wegens schending van de op grond van artikel 9.2

9.5 U doet hierbij afstand van alle morele rechten zowel van de inhoud voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving; en garandeert u en dat alle andere morele rechten in uw inhoud zijn opgeheven voor zover dit is toegestaan door de lokale wetgeving.

9.6 U mag de tekst, voor zover beschikbaar gesteld, op onze website met behulp van de editing-functionaliteit, bewerken.

9.7 Zonder afbreuk te doen aan onze overige rechten uit hoofde van deze algemene voorwaarden, als u een bepaling van deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als we redelijkerwijs vermoeden dat u deze voorwaarden op enigerlei wijze zou hebben geschonden, kunnen we verwijderen, ongedaan maken, of bewerken van je eigen inhoud.

10. Your content: rules

10.1 Garandeert u en dat uw inhoud zal voldoen aan de algemene voorwaarden.

10.2 Uw inhoud mag niet illegaal of onrechtmatig zijn, mag geen inbreuk maken op wettelijke rechten van een persoon, en mag niet in staat zijn die aanleiding geven tot juridische stappen te ondernemen tegen eenieder (in elk geval in enige jurisdictie en onder de toepasselijke wetgeving) zijn.

10.3 Uw inhoud, en het gebruik van uw inhoud door ons in overeenstemming met de algemene voorwaarden, mag niet:

(a) zijn lasterlijk of kwaadwillend onjuist ;

(b) zijn obsceen of onfatsoenlijk;

(c) inbreuk maken op auteursrechten, morele rechten, datarecht, merkrecht, modelrecht,of ieder ander interlectueel eigendomsrecht;

(d) inbreuk maken op enig recht van vertrouwen, recht op privacy of rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming;

(e) nalatig advies bevatten of nalatig statement bevatten;

(f) een aansporing vormen om een misdaad te plegen [, instructies voor het plegen van een misdrijf of de bevordering van de criminele activiteit];

(g) in minachting van een rechtbank, of in strijd met enige rechterlijke uitspraak;

(h) in strijd zijn met religieuze haat of discriminatiewetgeving;

(i) of godslasterlijk zijn;

(j) in strijd zijn met de officiële geheimen wetgeving;

(k) in strijd met een contractuele verplichting jegens een persoon;

(l) beeld overtreding, in een expliciete, grafische of gratuite manier;

(m) zijn pornografisch [, onzedelijk, suggestief of seksueel expliciete;

(n) onwaar, vals, onjuist of misleidend zijn;

(o) bestaan uit, of bevatten van instructies, adviezen of andere informatie die kan worden opgevolgd en zou, indien opgevolgd, oorzaak ziekte, letsel of overlijden, of enig ander verlies of schade;

(p) spam vormen;

(q) beledigend, misleidend, frauduleus, bedreigend, beledigend, intimiderend, anti-sociaal, dreigend, hatelijk, discriminerend of opruiend; of

(r) ergernis, ongemak of onnodige angst aan enige persoon veroorzaken.

11. Limited warranties

11.1 Wij garanderen of vertegenwoordigen niet:

(a) de volledigheid of juistheid van de gepubliceerde informatie op onze website;

(b) dat het materiaal op de website up-to-date is; of

(c) dat de website of een dienst op de website beschikbaar zal zijn.

11.2 Wij behouden ons het recht voor om een of meer van onze website diensten te staken of te wijzigen, en te stoppen met het publiceren van onze website, op elk moment naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving of verklaring; en op te slaan voor zover uitdrukkelijk in deze voorwaarden anders is bepaald, u heeft geen recht op schadevergoeding of andere betaling bij de beëindiging of wijziging van een website diensten, of als we stoppen met het publiceren van de website.

11.3 Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en onderworpen aan Sectie 12.1, sluiten we alle verklaringen en garanties met betrekking tot het onderwerp van deze voorwaarden, onze website en het gebruik van onze website.

12. Limitations and exclusions of liability

12.1 Niets in deze algemene voorwaarden zal:

(a) beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;

(b) beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken;

(c) enige verplichtingen op een manier die niet onder de lokale wetgeving is toegestaan te beperken; of

(d) exclusief eventuele verplichtingen die niet onder het toepasselijk recht kan worden uitgesloten.

12.2 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in paragraaf 12 en elders in onze algemene voorwaarden:

(a) zijn onderhavig aan paragraaf 12.1; en

(b) van toepassing op alle verplichtingen van de alegemene voorwaarden of die betrekking hebben op het onderwerp van deze voorwaarden en bepalingen, met inbegrip van de aansprakelijkheid in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), en wegens schending van een wettelijke plicht.

12.3 In de mate dat op onze website de informatie en diensten gratis worden verstrekt, zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of schade, van welke aard zijn.

12.4 e zullen niet aansprakelijk zijn ten aanzien van alle verliezen die voortvloeien uit een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze macht om.

12.5 We zullen niet aansprakelijk zijn ten aanzien van alle zakelijke verliezen, met inbegrip van (zonder beperking) verlies van of schade aan de winst, inkomen, inkomsten, het gebruik, de productie, de verwachte besparingen, business, contracten, commerciële kansen of goodwill

12.6 We zijn niet aansprakelijk voor tenopzichte van u met betrekking tot enig verlies of beschadiging van gegevens, database of software.

12.7 We zijn niet aansprakelijk voor u ten aanzien van enige bijzondere, indirecte of gevolgschade of schade.

12.8 Aanvaardt u dat we er belang bij hebben beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en medewerkers en, gelet op die u interesseren, u erkent dat wij een naamloze entiteit; gaat u ermee akkoord dat u geen persoonlijke claim tegen tegen onze functionarissen of medewerkers zal uitbrengen ten aanzien van alle verliezen die u lijdt in verband met de website of deze voorwaarden (dit zal niet, natuurlijk, beperken of uitsluiten van de aansprakelijkheid van de naamloze entiteit zelf voor het handelen en nalaten van onze functionarissen en werknemers).

13. Breaches of these terms and conditions

13.1 Zonder afbreuk te doen aan onze rechten uit hoofde van deze algemene voorwaarden, als u inbreuk doet op deze voorwaarden op enigerlei wijze, of als we redelijkerwijs vermoeden dat u deze voorwaarden op enigerlei wijze hebben geschonden, mogen wij:

(a) u één of meer formele waarschuwingen sturen;

(b) uw toegang tot onze website tijdelijk op te schorten;

(c) permanent de toegang tot onze website te verbieden;

(d) computers met uw IP-adres te blokkeren toegang tot onze website;

(e) contact opnemen met uw internet service providers en vragen dat zij uw toegang tot onze website te blokkeren;

(f) juridische stappen tegen u ondernemen, of wegens contractbreuk of anderszins; en / of

(g) opschorten van uw account op onze website of te verwijderen.

13.2 Waar we uw toegang tot onze website of een deel van onze website opschorten of te verbieden of blokkeren , moet u geen actie te ondernemen om een dergelijke opschorting of een verbod op of het blokkeren (inclusief zonder beperking te creëren en / of met een ander account) te omzeilen.

14. Variation

14.1 We kunnen deze voorwaarden herzien van tijd tot tijd.

14.2 De herziene voorwaarden op het gebruik van onze website zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op de website, en u doet hierbij afstand van enig recht u misschien anders moeten worden meegedeeld, of in te stemmen met, herzieningen van deze voorwaarden als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, moet je stoppen met het gebruik van onze website.

14.3 Als u uw uitdrukkelijke toestemming aan deze voorwaarden heeft gegeven, zullen we vragen om uw uitdrukkelijke toestemming aan een herziening van deze voorwaarden; en als je niet je uitdrukkelijke toestemming geeft aan de gewijzigde bepalingen en voorwaarden binnen de termijn die we kunnen geven, zullen we uit te schakelen of uw account op de website te verwijderen, en je moet stoppen met het gebruik van de website.

15. Assignment

15.1 U gaat ermee akkoord dat we kunnen toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins omgaan met onze rechten en / of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden.

15.2 U mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins omgaan met een van uw rechten en / of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden.

16. Severability

16.1 Als een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechter of andere bevoegde autoriteit word onrechtmatig en / of niet afdwingbaar bepaald, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

16.2 Als een onrechtmatige en / of onuitvoerbare bepaling van deze algemene voorwaarden legaal of uitvoerbaar zou zijn als een deel ervan worden verwijderd, zal dat deel geacht te zijn verwijderd, en de rest van de bepaling zal van kracht blijven.

17. Third party rights

17.1 Deze voorwaarden zijn voor ons en uw welzijn, en deze voorwaarden zijn niet bedoeld om te profiteren door een derde partij.

17.2 De uitoefenenen van de rechten van de partijen in het kader van deze voorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.

18. Entire agreement

18.1 Onder voorbehoud van paragraaf 12.1, zal deze algemene voorwaarden, samen met [onze privacy en cookies beleid], de gehele overeenkomst tussen u en ons in relatie vormen voor uw gebruik van onze website en zal alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons in verband voorrang aan uw gebruik van onze website.

19. Law and jurisdiction

19.1 Deze voorwaarden worden toegepast door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met Engels recht.

19.2 Eventuele geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland.

20. Our details

20.1 Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door .

20.3 U kunt contact met ons opnemen via het contact formulier op de website.